Algemene informatie

De Directie Infrastructuur en Planning is een nieuwe overheidsinstantie die op 1 januari 2003, middels Landsbesluit no. 1, d.d. 15 januari 2003, is ingesteld en ressorteert onder het Ministerie van Integratie, Infrastructuur en Milieu. Thans werken er zo'n 50 mensen bij de Directie Infrastructuur en Planning.

Om het organigram van de Directie Infrastructuur en Planning te bezichtigen druk hier: Organigram DIP

Missie

Het voorzien in de vraag naar grond (water) door een integrale en planmatige ruimtelijke ontwikkeling, ten einde een duurzame en leefbare omgeving te garanderen voor de huidige en toekomstige generaties.

Visie

De Directie Infrastructuur en Planning is een dynamische professionale organisatie die, in teamverband en klantgericht, een beleidsinitierende functie vervult en zorg draagt voor de uitvoering en controle van het tot stand komen beleid, daarbij een regiefunctie voerend, waarbij het afwegen van conflicterende belangen een kerntaak is en het creeren van een breed maatschappelijk draagvlak het streven.

Doelstellingen